Change the following sentences into passive voice 1.You must learn your lessons tonight 2.We are going to organize a party tonight 3.I’ve never done

Change the following sentences into passive voice 1.You must learn ...

Read more

phòng khách sạn có 6 phòng đơn có 10 khách 6 Nam và 4 lần quản lý chọn ngẫu nhiên từ 6 đến 1 a: có 4 khách Nam và 2 sách Nữ b: có 6 cách Nam c: có ít

phòng khách sạn có 6 phòng đơn có 10 khách ...

Read more

Hai bất phương trình được gọi là tương đương với nhau khi nào? Chọn đáp án đúng: Giao của hai tập nghiệm khác Hợp của hai tập nghiệm khác Giao của h

Hai bất phương trình được gọi là tương đương với ...

Read more

1,3/4 ngày… giờ điền số thích hợp vào chỗ chấm

1,3/4 ngày… giờ điền số thích hợp vào chỗ chấm

Read more

Viết ba số cộng lại đều bằng 2010.GIÚP MÌNH NHÉ

Viết ba số cộng lại đều bằng 2010.GIÚP MÌNH NHÉ

Read more

cho 11,7(g) kim loại(hóa trị II) tác dụng với 0,35(mol) HCl, sau phản ứng thấy kim loại dư. Cùng một lượng kim loại ấy cho tác dụng với 0,365(mol) HCl

cho 11,7(g) kim loại(hóa trị II) tác dụng với 0,35(mol) ...

Read more

ý nghĩa của truyện sơn tinh thủy tinh ( ngữ văn )

ý nghĩa của truyện sơn tinh thủy tinh ( ngữ ...

Read more

Mình đg cần gấp, thanks???? Câu 1. Tính hợp lý: 8².87+36.33-54.8² Câu 2. Tìm số tự nhiên m nhỏ nhất (m>0) thỏa mãn: m chia cho 6 dư 1; m chia cho 13 dư

Mình đg cần gấp, thanks???? Câu 1. Tính hợp lý: ...

Read more

Viết phuơng trình đường thẳng đi qua hai điểm A(-1;2) vàB biết rằng B là giao điểm của hai đường thẳng (d): y= -x + 2 và (d’): y= 2x – 1

Viết phuơng trình đường thẳng đi qua hai điểm A(-1;2) ...

Read more

Qua đoạn trích Tức nước vỡ bờ và truyện ngắn Lão Hạc, em hiểu gì về cuộc sống và phẩm chất của người nông dân trong xã hội cũ?Suy nghĩ về số phận của

Qua đoạn trích Tức nước vỡ bờ và truyện ngắn ...

Read more