1 ) Chứng tỏ rằng với mọi số tự nhiên n thì n^2 + n + 1 là số lẻ. 2 ) Chứng tỏ rằng tổng của ba số nguyên liên tiếp thì chia hết cho 3, tổng của năm s

Photo of author

By Mary

1 ) Chứng tỏ rằng với mọi số tự nhiên n thì n^2 + n + 1 là số lẻ.
2 ) Chứng tỏ rằng tổng của ba số nguyên liên tiếp thì chia hết cho 3, tổng của năm số nguyên liên tiếp thì chia hết cho 5.
3 ) Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức : A = – ( x – 1 ) – 7.
Leave a Comment