1 .Có mấy loại rồng rọc ? Ròng rọc nào giúp thay hướng của lực kéo ? Ròng rọc nào vừa thay đổi cả về hướng về độ lớn của lực ? 2. Sắp xếp các chất nở

Photo of author

By Claire

1 .Có mấy loại rồng rọc ? Ròng rọc nào giúp thay hướng của lực kéo ? Ròng rọc nào vừa thay đổi cả về hướng về độ lớn của lực ?
2. Sắp xếp các chất nở vì nhiệt
3.Chất rắn khi làm lạnh đi thì thể tích thay đổi như thế nào ?
4. 1 lọ thủy tinh được đậy nút , nút bị kẹt phải mở bằng cách làm ?
5. Trong thời gian đông đặc nhiệt độ của vật thay đổi như thế nào ?
6.Sự nóng chảy là gì cho ví dụ
Leave a Comment