VIII. Choose the best answer People in many countries grow fresh water fish from eggs. They move the small fish into lakes and rivers. The fish live a

VIII. Choose the best answer People in many countries grow ...

Read more

Tìm GTNN hoặc GTLN của các biểu thức sau ( x,y thuộc Z ) A = |x – 3| + 1 B = 3 – |x + 1| C = |x – 5| + |y + 3| +7

Tìm GTNN hoặc GTLN của các biểu thức sau ( ...

Read more

Viết đoạn văn khoảng 15 dòng nêu cảm nghĩ của em về nhân vật người cô trong đoạn trích “Trong lòng mẹ của tác giả Nguyên Hồng

Viết đoạn văn khoảng 15 dòng nêu cảm nghĩ của ...

Read more

Một oxit nitơ có công thức NOx và có %N=30,43%. Tìm công thức của oxit đó

Một oxit nitơ có công thức NOx và có %N=30,43%. ...

Read more

Viết hết bài văn người con gái Nam xương

Viết hết bài văn người con gái Nam xương

Read more

Biết $\int\limits^2_1 {f(x)} \, dx=a,$ $\int\limits^3_2 {f(x)} \, dx=b$ , tính $\int\limits^3_1 {f(x)} \, dx$

Biết $\int\limits^2_1 {f(x)} \, dx=a,$ $\int\limits^3_2 {f(x)} \, dx=b$ , ...

Read more

Kể về một câu chuyện về tình yêu thương mà em chứng kiến hoặc trải qua

Kể về một câu chuyện về tình yêu thương mà ...

Read more

Mỗi đêm con thắp đèn trời Cầu cho cha mẹ sống đời với con Câu hỏi: +Nội dung là gì? +Nghệ thuật dùng trong câu ca dao là gì? +Nghệ thuật nêu trên giúp

Mỗi đêm con thắp đèn trời Cầu cho cha mẹ ...

Read more

Bài 2 : rút gọn phân số A) 33/55. b) -56/72. C) 3.7/4.9. d ) 9.6+9.4/18

Bài 2 : rút gọn phân số A) 33/55. b) ...

Read more

Một thang máy chuyển động lên cao với gia tốc 2m/s2.Lúc thang máy có vận tốc 2,4m/s từ chân thang máy có một vật rơi xuống. Chân thang máy cách sàn là

Một thang máy chuyển động lên cao với gia tốc ...

Read more