1.Điền vào chỗ trống : Người Việt Nam yêu đất nước của mình , tình yêu đó được hình thành và hun đúc từ các cuộc đấu tranh liên tục, gian khổ – Và

Photo of author

By Isabelle

1.Điền vào chỗ trống :
Người Việt Nam yêu đất nước của mình , tình yêu đó được hình thành và hun đúc từ các cuộc đấu tranh liên tục, gian khổ …. Và lao động xây dựng đất nước .
A chống thù trong giặc ngoài
B chống kẻ thù xâm lược
2. Nhân ngày 27/7 học sinh trường B đến viếng nghĩa trang liệt sĩ ở địa phương. Hoạt động đó thể hiện trách nghiệm gì của công dân với cộng đồng .
A. Nhân nghĩa B.Nhân ái. C.hòa nhập
3. Cơ sở để xay dựng mối quan hệ tốt đẹp và giải quyết những bất hòa giữa các thành viên trong gia đình là
A tình yêu thương và trách nghiệm cao
B thông cảm
C khoan dung
Leave a Comment