Viết đoạn văn khoảng 10 câu theo lối diễn dịch trình bày suy nghĩ của em về sự cảm thông và chia sẻ

Viết đoạn văn khoảng 10 câu theo lối diễn dịch ...

Read more

Người phụ nữ truyền thống xưa có còn phù hợp với ngày nay không ? Vì sao?

Người phụ nữ truyền thống xưa có còn phù hợp ...

Read more

Choose the word whose main stress is different from that of the other words. 1. A. Organism B. Environment C. Temperature D. Satellite 2. A. Secret B

Choose the word whose main stress is different from that ...

Read more

Câu 13: Limonen là một chất có mùi thơm dịu được tách ra từ tinh dầu chanh. Kết quả phân tích limonen cho thấy phần trăm khối lượng các nguyên tố như

Câu 13: Limonen là một chất có mùi thơm dịu ...

Read more

theo thuyết tương đối rộng của Albert Einsten. tốc độ của ánh sáng trong môi trường chân không có giá trị chính xác là bao nhiêu

theo thuyết tương đối rộng của Albert Einsten. tốc độ ...

Read more

Một người đi xe đạp khởi hành từ A lúc 6h đi về B với vận tốc 10km/h. Sau đi được 45’p thì một người đi xe máy với vận tốc 10m/s. Hỏi người đi xe máy

Một người đi xe đạp khởi hành từ A lúc ...

Read more

Cho a là số tự nhiên được viết bằng 222 chữ số 9. hãy tính tổng các chữ số của chữ số của số n=a^2 +1 CẤM SPAM NHA

Cho a là số tự nhiên được viết bằng 222 ...

Read more

Có tất cả bao nhiêu cách viết số 34 dưới dạng tổng của hai số nguyên tố?

Có tất cả bao nhiêu cách viết số 34 dưới ...

Read more

Đề bài: Rewrite the sentences with the new subject: 1. Kate likes to eat an ice-cream. (I) 2. We go to the zoo every Sunday. (Sam) 3. The boys play fo

Đề bài: Rewrite the sentences with the new subject: 1. ...

Read more

Một chất điểm có phương trình chuyển động x = 20 +5t (m) A) xác định vận tốc và tọa độ ban đầu của chất điểm B) vẽ đồ thị tọa độ theo theo thời gian c

Một chất điểm có phương trình chuyển động x = ...

Read more