1. Dùng số nguyên âm hoặc số nguyên dương để diễn tả các thông tin sau: A) khi đọc sách, Quang thường đưa trang sách lại gần mắt. Bạn ấy phải mang kín

Photo of author

By Melanie

1. Dùng số nguyên âm hoặc số nguyên dương để diễn tả các thông tin sau:
A) khi đọc sách, Quang thường đưa trang sách lại gần mắt. Bạn ấy phải mang kính cận 1 dioptre.
B) ông của Quang đã già nên phải dùng kính lão 2 dioptre để đọc sách báo.
Ai giúp với ạ.
Viết một bình luận