1) Giải hpt {1/x-3 + 3√y+3 =7 {5/x-3 – 2√y+3 = 1 2) Cho pt: x^2 – 5x + m-1 = 0. Tìm m để pt có 2 no pb thảo mãn đk √x1 + √x2 = 3

Photo of author

By Valentina

1) Giải hpt
{1/x-3 + 3√y+3 =7
{5/x-3 – 2√y+3 = 1
2) Cho pt: x^2 – 5x + m-1 = 0. Tìm m để pt có 2 no pb thảo mãn đk √x1 + √x2 = 3
Viết một bình luận