1 HCN có chu vi = 24. chiều rộng = 3.tính diện tích.

Photo of author

By Savannah

1 HCN có chu vi = 24. chiều rộng = 3.tính diện tích.
Viết một bình luận