1.    Khi chuyển dấu phẩy của số thập phân C sang bên trái 2 hàng thì số đó giảm đi 198,891 đơn vị. Tìm số thập phân C đó .   2.   Khi chuyển dấu phẩ

Photo of author

By Jade

1.    Khi chuyển dấu phẩy của số thập phân C sang bên trái 2 hàng thì số đó giảm đi 198,891 đơn vị. Tìm số thập phân C đó .
 
2.   Khi chuyển dấu phẩy của số thập phân D sang phải 2 hàng thì số đó tăng thêm 1981,98 đơn vị. Tìm số thập phân D đó.
Viết một bình luận