1.kiểu hình f1,f2 trong thí nghiệm của menden. menden giải thích kết quả thí nghiệm ntn ? 2.xác định thế nào là cây bố cây mẹ 3.kiểu hình tính trạng

Photo of author

By Vivian

1.kiểu hình f1,f2 trong thí nghiệm của menden. menden giải thích kết quả thí nghiệm ntn ?
2.xác định thế nào là cây bố cây mẹ
3.kiểu hình tính trạng trội tính trạng lặn xác định tỉ lệ
Leave a Comment