1 lớp có 30 học sinh, biết 1/3 học sinh nam kém số học sinh nữ 2 bạn.tìm học sinh nam,nữ

Photo of author

By Lyla

1 lớp có 30 học sinh, biết 1/3 học sinh nam kém số học sinh nữ 2 bạn.tìm học sinh nam,nữ
Viết một bình luận