1 lớp học có số học sinh tham gia học sinh giỏi của quận nếu lớp được tham gia thêm 2 bạn thì số học sinh dự thi bằng 1/4 số học sinh cả lớp. số học s

Photo of author

By Charlie

1 lớp học có số học sinh tham gia học sinh giỏi của quận nếu lớp được tham gia thêm 2 bạn thì số học sinh dự thi bằng 1/4 số học sinh cả lớp. số học sinh còn lại nhiều hơn 1/2 số học sinh của lớp là 12 bạn . tính số học sinh cả lớp và số học sinh tham gia thi học sinh giỏi
Viết một bình luận