1 mạch ARN có trình tự sau: AUU-XAA-GAX-XXU-AUG a) xác định trình dài cặp nu trên b) tính chiều dài ARN?

Photo of author

By Emery

1 mạch ARN có trình tự sau:
AUU-XAA-GAX-XXU-AUG
a) xác định trình dài cặp nu trên
b) tính chiều dài ARN?




Leave a Comment