1 mảnh vườn hình thang có đáy bé bằng 2/5 đáy lớn , đáy lớn là 35m , chiều cao 26dm a) tính diện tích mảnh vườn b)cứ 100m2 thì thu được 3 tạ táo . hỏi

Photo of author

By Delilah

1 mảnh vườn hình thang có đáy bé bằng 2/5 đáy lớn , đáy lớn là 35m , chiều cao 26dm
a) tính diện tích mảnh vườn
b)cứ 100m2 thì thu được 3 tạ táo . hỏi thu hoạch được bao nhiêu tấn táo?
Viết một bình luận