1 miếng đất hình vuông,người ta đào ao để thả cá.Biết hiệu diện tích của mảnh đất và ao cá là 1280 m2,hiệu của cạnh miếng đất v

Photo of author

By Anna

1 miếng đất hình vuông,người ta đào ao để thả cá.Biết hiệu diện tích của mảnh đất và ao cá là 1280 m2,hiệu của cạnh miếng đất và ao là 32m.Tính diện tích ao cá.(vẽ hình).
CỨU MK VỚI
Viết một bình luận