1. Một bếp dùng khí đốt tự nhiên có hiệu suất 30%. Hỏi phải dùng bao nhiêu khí đốt để đun sôi 3l nước ở nhiệt độ 30 độ C. Biết c nước là 4200J/kg.K và

By Madelyn

1. Một bếp dùng khí đốt tự nhiên có hiệu suất 30%. Hỏi phải dùng bao nhiêu khí đốt để đun sôi 3l nước ở nhiệt độ 30 độ C. Biết c nước là 4200J/kg.K và năng suất tỏa nhiệt của khó đốt tự nhiên là 44.10^6 J/kg

0 bình luận về “1. Một bếp dùng khí đốt tự nhiên có hiệu suất 30%. Hỏi phải dùng bao nhiêu khí đốt để đun sôi 3l nước ở nhiệt độ 30 độ C. Biết c nước là 4200J/kg.K và”

 1. Đáp án: $m’=0,066(81) \ kg$

  Giải:

  Khối lượng nước cần đun:

  `m=D.V=1000.3.10^{-3}=3 \ (kg)`

  Nhiệt lượng nước thu vào để sôi:

  `Q_{ci}=mc(t-t_0)`

  `Q_{ci}=3.4200.(100-30)=882000 \ (J)`

  Nhiệt lượng do khí đốt tỏa ra:

  `H=\frac{Q_{ci}}{Q_{tp}}`

  → `Q_{tp}=\frac{Q_{ci}}{H}=\frac{882000}{30%}=2940000 \ (J)`

  Khối lượng khí đốt cần dùng:

  $Q_{tp}=m’.q$

  → $m’=\dfrac{Q_{tp}}{q}=\dfrac{2940000}{44.10^6}=0,066(81) \ (kg)$

  Trả lời

Viết một bình luận