Thương của 2 số là 1.Tích của 2 số là 0.49.Tìm 2 số đó

Photo of author

By Audrey

Thương của 2 số là 1.Tích của 2 số là 0.49.Tìm 2 số đó

0 bình luận về “Thương của 2 số là 1.Tích của 2 số là 0.49.Tìm 2 số đó”

 1. Thương của `2` số là `1`

  `⇒2` số đó bằng nhau

  Mặt khác, ta phân tích `0,49` được :

  `0,49=0,7×0,7`

  Vậy hai số cần tìm là `0,7` và `0,7`

 2. Đáp án + Giải thích các bước giải:

  Gọi hai số đó là `a` và `b`.

  Theo đề ta có: 

  – Thương của hai số là `1`

  ⇔ `a = b`

  – Tích của hai số là `0, 49`

  ⇔ `a² = b² = 0,49`                     (vì `a = b`)

  mà `0,7² = 0,49`

  ⇔ `a = b = 0,7`

  Vậy `a = 0,7` và `b = 0,7`.

   

Viết một bình luận