1. Một cái bế hình lập phương bằng kính có cạnh là 0,5m. Bể đang chứa nước đến $\frac{3}{4}$ bể. Hỏi: a) Diện tích kính làm cái bể (không có nắp) b) S

Photo of author

By Abigail

1. Một cái bế hình lập phương bằng kính có cạnh là 0,5m. Bể đang chứa nước đến $\frac{3}{4}$ bể. Hỏi:
a) Diện tích kính làm cái bể (không có nắp)
b) Số lít nước đổ vào thêm để đầy bể? (1dm³ = 1l)
*
2. Một cái bể hình lập phương có chu vi đáy 2,4m.
a) Tính diện tích xung quanh cái bể
b) Tính diện tích toàn phần cái bể
c) Người ta thả một thỏi sắt có thể tích 1,4dm³. Tính lượng nước còn lại trong bể? Biết rằng bể chứa đầy nước.
Leave a Comment