1) một chất điểm chuyển động tròn đều quay được 900 vòng/phút. Tốc độ góc của chất điểm bằng ? 2) một chất điểm chuyển động tròn đều quay được 900 vòn

Photo of author

By Amara

1) một chất điểm chuyển động tròn đều quay được 900 vòng/phút. Tốc độ góc của chất điểm bằng ?
2) một chất điểm chuyển động tròn đều quay được 900 vòng/phút, trên quỹ đạo có bán kính 12cm. Tốc độ dài của chất điểm bằng?

0 bình luận về “1) một chất điểm chuyển động tròn đều quay được 900 vòng/phút. Tốc độ góc của chất điểm bằng ? 2) một chất điểm chuyển động tròn đều quay được 900 vòn”

 1. 1. Tốc độ góc là:

  \(\omega  = 900vong/ph = 900.\frac{{2\pi }}{{60}} = 30\pi \left( {rad/s} \right)\)

  2. Tốc độ góc là:

  \(\omega  = 900vong/ph = 900.\frac{{2\pi }}{{60}} = 30\pi \left( {rad/s} \right)\)

  Tốc độ dài là:

  \(v = \omega R = 30\pi .12 = 360\pi \left( {cm/s} \right)\)

Viết một bình luận