nhà em nuôi 9 con ngan,số ngan ít hơn số con gà 27 con.Hỏi nhà em nuôi số con gà gấp mấy lần số con ngan giải giúp mik

nhà em nuôi 9 con ngan,số ngan ít hơn số ...

Read more

Có 3 xe xuất phát từ A đi tới B trên cùng một đường thẳng. Xe 2 xuất phát muộn hơn xe 1 là 2h và xuất phát sớm hơn xe 3 là 30 phút. Sau một thời gian

Có 3 xe xuất phát từ A đi tới B ...

Read more

1.Tick the work which has the underlined part pronounced as /g/. []gain []giant []groove []gentlemen

1.Tick the work which has the underlined part pronounced as ...

Read more

Câu 3. Tổng của 1và1/4 tấn + 2và2/5 tạ = ….. kg? Số thích hợp điền vào chỗ chấm là: A. 1490kg B. 3,65kg C. 1,49kg

Câu 3. Tổng của 1và1/4 tấn + 2và2/5 tạ = ...

Read more

Để chuẩn bị cho năm học mới. Bạn Lan cần mua 20 quyển tập có giá là 8500 đồng một quyển tập và một hộp bút có giá 40000 đồng. Mỗi ngày bạn Lan tiết ki

Để chuẩn bị cho năm học mới. Bạn Lan cần ...

Read more

Cho các chất sau, chất nào tác dụng được với dung dịch NaOH: Na2CO3, CaCO3, NaHCO3, Ca(HCO3)2, MgCO3. Viết pt hóa học giúp mình , help

Cho các chất sau, chất nào tác dụng được với ...

Read more

Tìm 2 số có tổng là 180 biết ƯCLN của chúng là 15

Tìm 2 số có tổng là 180 biết ƯCLN của ...

Read more

Viết một đoạn văn từ 7 đến 10 câu trong đó có sử dụng ít nhất 5 từ ghép và 3 từ láy gạch chân và giải thích từ láy đó phân loại từ láy và từ ghép

Viết một đoạn văn từ 7 đến 10 câu trong ...

Read more

1Nhận xét nào sau đây là đúng? A: Không khí là hỗn hợp của nhiều chất trong đó chủ yếu là khí oxi, khí nitơ… B: Không khí chỉ bị ô nhiễm ở một vùn

1Nhận xét nào sau đây là đúng? A: Không khí ...

Read more

Trong một lớp có 14 học sinh giỏi Toán, 13 học sinh giỏi Văn. Số học sinh vừa giỏi Toán, vừa giỏi Văn bằng một nửa số học sinh không giỏi Toán mà cũng

Trong một lớp có 14 học sinh giỏi Toán, 13 ...

Read more