1. Một số tăng thêm 25% thì phải giảm đi bao nhiêu phần trăm số mới để lại được số cũ. Trả lời: Để lại được số cũ thì số mới cần phải giảm………………………

Photo of author

By Parker

1. Một số tăng thêm 25% thì phải giảm đi bao nhiêu phần trăm số mới để lại được số cũ.
Trả lời: Để lại được số cũ thì số mới cần phải giảm………………………
Viết một bình luận