1/Một vật rơi tự do từ độ cao 78,4m. Lấy g = 10 m/s2 .Tính quãng đường vật rơi sau 2s đầu và 2s cuối. 2/Một vật buông rơi tự do tại nơi có g=9,8 m/s2

Photo of author

By Elliana

1/Một vật rơi tự do từ độ cao 78,4m. Lấy g = 10 m/s2 .Tính quãng đường vật rơi sau 2s đầu và 2s cuối.
2/Một vật buông rơi tự do tại nơi có g=9,8 m/s2 .Tính quãng đường vật rơi được trong 3s và trong giây thứ 3

0 bình luận về “1/Một vật rơi tự do từ độ cao 78,4m. Lấy g = 10 m/s2 .Tính quãng đường vật rơi sau 2s đầu và 2s cuối. 2/Một vật buông rơi tự do tại nơi có g=9,8 m/s2”

 1. 1.

  TT:

  h=78,4m

  g= 10m/s²

  Giải:

  Soa = 1/2.g.toa² = 1/2.10.2² = 20(m)

  Vậy sau 2s đầu quãng đường vật rơi được là 20m.

  Sog = 1/2.g.tog²

  <=> 78,4 = 1/2.10.tog²

  => tog ≈ 4(s)

  Sag = Sog – Soa

  <=> Sag = 78,4 – 20 = 58,4(m)

  Vậy trong 2s cuối vật rơi được quãng đường dài 58,4m.

Viết một bình luận