1. Nêu hiểu biết của em về: – Nhân vật anh hùng Lê Lợi, Nguyễn Trãi? – Truyền thống ngôi trường THCS Lê Lợi mà em đang tham gia học tập 2. Việc Lê

Photo of author

By Aaliyah

1. Nêu hiểu biết của em về:
– Nhân vật anh hùng Lê Lợi, Nguyễn Trãi?
– Truyền thống ngôi trường THCS Lê Lợi mà em đang tham gia học tập
2. Việc Lê Lợi dựng cờ khởi nghĩa có ý nghĩa như thế nào? Vì sao hào kiệt khắp
nơi về hưởng ứng cuộc khởi nghĩa Lam Sơn?
3. Trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn, Lê Lợi đã từng tuyên bố: “Ta cất quân đánh
giặc, không phải là có lòng ham muốn phú quý, mà chính vì muốn để ngàn năm
về sau, người đời biết ta không chịu làm tôi tớ cho bọn giặc tàn ngược”. Theo
em, câu nói của ông thể hiện điều gì?
4. Em hãy trình bày tóm tắt diễn biến cuộc khởi nghĩa Lam Sơn trong giai đoạn
1418-1423?
5. Hãy nêu những nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của cuộc khởi nghĩa
Lam Sơn?
Leave a Comment