1/nhân tố vừa ảnh hưởng trực tiếp vừa gián tiếp đến sự hình thành đất là . 2/ở đồng =,tầng đất thường dày và giàu chất dinh dưỡng do. 3/lớp phủ thực v

Photo of author

By Alexandra

1/nhân tố vừa ảnh hưởng trực tiếp vừa gián tiếp đến sự hình thành đất là .
2/ở đồng =,tầng đất thường dày và giàu chất dinh dưỡng do.
3/lớp phủ thực vật có tác dụng như thế nào đến sự hình thành đất.
4/vùng có tuổi đất già nhất là.
5/vùng có tuổi đất trẻ nhất là.
Leave a Comment