1. Phát biểu quy tắc chuyển vế? 2. Phát biểu quy tắc nhân hai số nguyên? Viết dưới dạng công thức tính chất của phép nhân hai số nguyên? 3. Định ng

Photo of author

By Ayla

1. Phát biểu quy tắc chuyển vế?
2. Phát biểu quy tắc nhân hai số nguyên? Viết dưới dạng công thức tính chất của phép nhân hai số nguyên?
3. Định nghĩa phân số, phân số bằng nhau, tính chất cơ bản của phân số? Viết công thức tổng quát.
4. Phát biểu quy tắc quy đồng mẫu nhiều phân số?
5. Phát biểu và viết công thức tổng quát về:
a) Cộng,trừ phân số? Cho VD?
b) tính chất cơ bản của phép cộng phân số?
Leave a Comment