1 quả cầu có khối lượng 2kg đang bay vs vận tốc 4m/s đến đập vào quả cầu thứ 2 đang đứng yên trên cùng 1 đường thẳng. Sau va chạm cả hai chuyển động c

Photo of author

By Quinn

1 quả cầu có khối lượng 2kg đang bay vs vận tốc 4m/s đến đập vào quả cầu thứ 2 đang đứng yên trên cùng 1 đường thẳng. Sau va chạm cả hai chuyển động cùng chiều quả I có vận tốc 1m/s, quả II có vận tốc 1,5m/s. khối lượng quả II =?????
Leave a Comment