1. Thực hiện phép tính a) 3³.2-3.4² b) 8/9-|-2020/2021|+(-1/3)²

By Ruby

1. Thực hiện phép tính
a) 3³.2-3.4²
b) 8/9-|-2020/2021|+(-1/3)²

0 bình luận về “1. Thực hiện phép tính a) 3³.2-3.4² b) 8/9-|-2020/2021|+(-1/3)²”

 1. `a) 3^3 . 2 – 3.4^2`

  `= 27.2 – 3.16`

  `= 54 – 48`

  `= 6`

  `b) 8/9 – |-2020/2021| + (-1/3)^2`

  `= 8\9 – 2020/2021 + 1/9`

  `= 1 – 2020/2021`

  `= 1/2021`

  Trả lời
 2. `a) 3^3. 2 – 3. 4^2`

  `= 3^3. 2 – 3. (2^2)^2`
  `=  3^3. 2 – 3. 2^4`

  `= 3. 2. (3^2 – 2^3)`

  `= 6. (9 – 8)`

  `= 6. 1`

  `= 6`

  `b) 8/9 – |-2020/2021| + (-1/3)^2`

  `= 8/9 – 2020/2021 + 1/9`

  `= (8/9 + 1/9) – 2020/2021`

  `= 1 – 2020/2021`

  `= 1/2021`

  Trả lời

Viết một bình luận

Bí kíp giúp ba mẹ không biết tiếng Anh vẫn có thể dạy con học Tìm hiểu thêm