1.Tìm 5 đại từ dùng để trỏ ( chỉ) người, sự vật , số lượng , hoạt động … đặt câu vs các đại từ đó 2. Tìm 5 đại từ dùng để hỏi người , sự vật số lượn

By Mary

1.Tìm 5 đại từ dùng để trỏ ( chỉ) người, sự vật , số lượng , hoạt động … đặt câu vs các đại từ đó
2. Tìm 5 đại từ dùng để hỏi người , sự vật số lượng, hoạt động , .. đặt câu với các đại từ đó.
GIÚP MK VS, MK CẢM ƠN !!!
Viết một bình luận