1. Tìm x biết: 3$x^{2}$ + x = 0 2. Tìm GTLN của A= $\frac{2012}{2011+(x+1)^2}$ và giá trị tương ứng của x.

Photo of author

By Skylar

1. Tìm x biết:
3$x^{2}$ + x = 0
2. Tìm GTLN của A= $\frac{2012}{2011+(x+1)^2}$ và giá trị tương ứng của x.
Leave a Comment