1, Tìm X, biết: (x-5)(x-1)=(x-1)(x-2) 1, Cm Gt biếu thức ko phụ thuộc vào biến: a. D= 5x^2-(2x+1)(x-2)-x(3x+3)+7 b. E= (7x-3)(2x+1)-(5x-2)(x+4)-9x^2+1

Photo of author

By Kaylee

1, Tìm X, biết:
(x-5)(x-1)=(x-1)(x-2)
1, Cm Gt biếu thức ko phụ thuộc vào biến:
a. D= 5x^2-(2x+1)(x-2)-x(3x+3)+7
b. E= (7x-3)(2x+1)-(5x-2)(x+4)-9x^2+17x
Viết một bình luận