1)tim x bit a)(1/2-1/3).6^x+6^x+2=6^15+6^18 b)3^x+3^x+2=2430 c)(2x-15)^5=(2x-15)^3

By Quinn

1)tim x bit
a)(1/2-1/3).6^x+6^x+2=6^15+6^18
b)3^x+3^x+2=2430
c)(2x-15)^5=(2x-15)^3

0 bình luận về “1)tim x bit a)(1/2-1/3).6^x+6^x+2=6^15+6^18 b)3^x+3^x+2=2430 c)(2x-15)^5=(2x-15)^3”

 1. Đáp án:

  a) $x=\frac{\ln({\frac{612180849917940}{7})}}{\ln({6})}\\\approx 17,91654475$
  b) Không biết
  c) $\left\{\begin{array}{l}x=\frac{15}{2}\\x=8\\x=7\end{array}\right.$

  Giải thích các bước giải:
  a) dùng logarith để giải
  b) chưa học
  c) Dùng phương pháp đặt ẩn phụ

  Trả lời

Viết một bình luận

Bí kíp giúp ba mẹ không biết tiếng Anh vẫn có thể dạy con học Tìm hiểu thêm