1)tim x bit a)(1/2-1/3).6^x+6^x+2=6^15+6^18 b)3^x+3^x+2=2430 c)(2x-15)^5=(2x-15)^3

Photo of author

By Quinn

1)tim x bit
a)(1/2-1/3).6^x+6^x+2=6^15+6^18
b)3^x+3^x+2=2430
c)(2x-15)^5=(2x-15)^3

0 bình luận về “1)tim x bit a)(1/2-1/3).6^x+6^x+2=6^15+6^18 b)3^x+3^x+2=2430 c)(2x-15)^5=(2x-15)^3”

 1. Đáp án:

  a) $x=\frac{\ln({\frac{612180849917940}{7})}}{\ln({6})}\\\approx 17,91654475$
  b) Không biết
  c) $\left\{\begin{array}{l}x=\frac{15}{2}\\x=8\\x=7\end{array}\right.$

  Giải thích các bước giải:
  a) dùng logarith để giải
  b) chưa học
  c) Dùng phương pháp đặt ẩn phụ

Viết một bình luận