1)Tìm nghiệm của đa thức A(x) = x2 – 4x 2)Cho hai đa thức P(x) = 4×3 + x2 – x + 5. Q(x) = 2 x2 + 4x – 1. a/ Tính :P(x) + Q(x) b/ Tính: P(x) – Q(x)

Photo of author

By Everleigh

1)Tìm nghiệm của đa thức A(x) = x2 – 4x
2)Cho hai đa thức
P(x) = 4×3 + x2 – x + 5.
Q(x) = 2 x2 + 4x – 1.
a/ Tính :P(x) + Q(x)
b/ Tính: P(x) – Q(x)
Viết một bình luận