1) tìm nghiệm của mỗi đa thức sau A(x) = 2x -6 B(x)= 2.(x-1) +3.(2-x) C(x)= 3x^3 -2z 2) cho 2 đa thức A(x)=6x^2 -5x+x^3 -4x^2-7 B(x) = -2x^2 -5x +1

Photo of author

By Katherine

1) tìm nghiệm của mỗi đa thức sau
A(x) = 2x -6
B(x)= 2.(x-1) +3.(2-x)
C(x)= 3x^3 -2z
2) cho 2 đa thức
A(x)=6x^2 -5x+x^3 -4x^2-7
B(x) = -2x^2 -5x +11+2x^2 +x^3
a) Thu gọn và sắp xếp các đa thức theo lũy thừa giảm dần của biến
b) tính A(2) và B(-1)
c) tính A(x)+B(x) và A(x) -B(X)
Viết một bình luận