1. Tìm tỉ số phần trăm: a) 8, 95 b) 12, 6 c) 42, 6 và 0, 3 d) 8, 15 và 1, 5 2. Tìm 2, 5% của 45, 5 kg 3. Tìm 8, 1% của $15, 39m^{2}$ 4. Tìm 2, 8 của

Photo of author

By Anna

1. Tìm tỉ số phần trăm:
a) 8, 95
b) 12, 6
c) 42, 6 và 0, 3
d) 8, 15 và 1, 5
2. Tìm 2, 5% của 45, 5 kg
3. Tìm 8, 1% của $15, 39m^{2}$
4. Tìm 2, 8 của 1, 064
5. Tìm một số, biết 4, 8% là 13, 92
6. Tìm một số, biết 4, 5% là 130, 5 tạ

0 bình luận về “1. Tìm tỉ số phần trăm: a) 8, 95 b) 12, 6 c) 42, 6 và 0, 3 d) 8, 15 và 1, 5 2. Tìm 2, 5% của 45, 5 kg 3. Tìm 8, 1% của $15, 39m^{2}$ 4. Tìm 2, 8 của”

 1. $1$

  $a)$ `8,95=895%`

  $b)$ `12,6=1260%`

  $c)$ `42,6:0,3=142=14200%`

  $d)$ `8,15:1,5=5,4333…=543,33%`

  $2$

  `\frac{45,5}{100}× 2,5=\frac{0,455}{1}× 2,5= 1,1375`

  $3$

  `\frac{15,39}{100}× 8,1=\frac{0,1539}{1}× 8,1=1,29033`

  $4$

  `\frac{13,92}{100}× 2,8=\frac{0,1392}{1}×2,8 = 3,18976`

  $5$

  `\frac{13,92}{4,8}× 100=290`

  $6$

  `\frac{130,5}{4,5}× 100=2900`

Viết một bình luận