1,Tính nhanh giá trị biểu thức: 4,8x 15+4,8×65+4,8×31-1,2×44/5150-(1+2+3+….+100) 2,Tìm x biết: a, 8,75 : x+1,25 : x =40 b, (x+1,2) :3,4-5,6=7,8 2, T

Photo of author

By Gianna

1,Tính nhanh giá trị biểu thức:
4,8x 15+4,8×65+4,8×31-1,2×44/5150-(1+2+3+….+100)
2,Tìm x biết:
a, 8,75 : x+1,25 : x =40
b, (x+1,2) :3,4-5,6=7,8
2, Tính:
a, 9/4 : 9/2 x 3/5 +4/5 : (3/10 -1/4 : 5/2)
b, 16,56 :(4,35-1,59)x 0,1 -0,025 : 0,1
3, Tìm x biết:
a, (1,5 + x) : (6,5-5,5+1,2)=5x(1/3+1/6)-25/100
b, (x-3,5)x2-4,56:2=2,18×4-0,4-0,6
Viết một bình luận