1 tổ sản xuất dự định may 180 triệu chiếc khẩu trang . khi thực hiện năng suất mỗi ngày tăng thêm 1 triệu khẩu trang so với kế hoạch nên thời gian gi

Photo of author

By Alexandra

1 tổ sản xuất dự định may 180 triệu chiếc khẩu trang . khi thực hiện năng suất mỗi ngày tăng thêm 1 triệu khẩu trang so với kế hoạch nên thời gian giảm được 1 ngày và vượt hơn kế hoạch 10 triệu khẩu trang . Tính năng suất và thời gian dự định của tở sản xuất ấy
Viết một bình luận