1,Tổng 2 STP là 32,46. Dịch dấu phẩy của số bé sang phải 1 hàng thì ta được số mới hơn số lớn là 26,28. Tìm 2 số đó. 2, Số HSG kì 1 của lớp 5A là 87,5

Photo of author

By Eden

1,Tổng 2 STP là 32,46. Dịch dấu phẩy của số bé sang phải 1 hàng thì ta được số mới hơn số lớn là 26,28. Tìm 2 số đó.
2, Số HSG kì 1 của lớp 5A là 87,5%, kì 2 là 90%. Tính số HS lớp đó biết số HS lớp đó không quá 60 em và ko thay đổi trong suốt năm học.
Viết một bình luận