1 trại chăn nuôi có sô trâu bằng số bò. Vừa qua người ta mới mua thêm 25 con trâu và 15 con bò nên bây giờ số trâu bằng 51% tổng số trâu và bò sau khi

Photo of author

By Parker

1 trại chăn nuôi có sô trâu bằng số bò. Vừa qua người ta mới mua thêm 25 con trâu và 15 con bò nên bây giờ số trâu bằng 51% tổng số trâu và bò sau khi mua. Hỏi số trâu và số bò hiện có là?
Hai hình tròn có tổng bán kính là 9cm. Hình tròn lớn có diện tích gấp 4 lầm diện tích hình tròn bé. Vậy chu vi hình tròn lớn là bao nhiêu?
Ai nhanh đánh dấu câu hỏi ấn tượng
Viết một bình luận