1 vật bắt đầu chuyển động nhanh dần đều khi đi được 100m thì vận tốc đặt được 20m/s. A=? V=? T=? C, nếu có một vật chuyển động ngược chiều với nhau th

By Caroline

1 vật bắt đầu chuyển động nhanh dần đều khi đi được 100m thì vận tốc đặt được 20m/s.
A=?
V=?
T=?
C, nếu có một vật chuyển động ngược chiều với nhau thì sao bao lâu 2 vật gặp nhau
Biết V2= 5m/s và ban đầu ở cách vật 1 là 100m

0 bình luận về “1 vật bắt đầu chuyển động nhanh dần đều khi đi được 100m thì vận tốc đặt được 20m/s. A=? V=? T=? C, nếu có một vật chuyển động ngược chiều với nhau th”

 1. Ta có:
  + Vận tốc ban đầu của vật: \({v_0} = 0m/s\)
  + Vận tốc sau khi đi được \(100m\) là \(v = 20m/s\)
  Áp dung công thức liên hệ, ta có: \({v^2} – v_0^2 = 2as\)
  \( \Rightarrow \) Gia tốc: \(a = \dfrac{{{v^2} – v_0^2}}{{2s}} = \dfrac{{{{20}^2} – {0^2}}}{{2.100}} = 2m/s\)
  Chọn gốc thời gian là lúc xe bắt đầu chuyển động, gốc tọa độ tại vị trí xe bắt đầu chuyển động, chiều dương là chiều chuyển động của xe, ta có:
  – Phương trình vận tốc: \(v = {v_0} + at = 2t\)
  – Phương trình chuyển động: \({x_1} = {t^2}\)
  – Nếu có vật 2 chuyển động ngược chiều với vật 1 với vận tốc \({v_2} = 5m/s\)
  \( \Rightarrow \) Phương trình chuyển động của xe 2: \({x_2} = 100 – 5t\)
  Hai xe gặp nhau khi \({x_1} = {x_2}\)
  \(\begin{array}{l} \Leftrightarrow {t^2} = 100 – 5t\\ \Rightarrow \left[ \begin{array}{l}t = 7,8s\\t = – 12,8s\left( {loai} \right)\end{array} \right.\end{array}\)
  Vậy sau \(7,8s\) thì 2 xe gặp nhau.

  Trả lời

Viết một bình luận