Bài 1: Phân tích các đa thức sau thành nhân tử a, x³ – 4x² – 8x + 8 b, x² (x² – 4) – x² + 4

By Nevaeh

Bài 1: Phân tích các đa thức sau thành nhân tử
a, x³ – 4x² – 8x + 8
b, x² (x² – 4) – x² + 4

0 bình luận về “Bài 1: Phân tích các đa thức sau thành nhân tử a, x³ – 4x² – 8x + 8 b, x² (x² – 4) – x² + 4”

 1. a) x^3-4x^2-8x+8

  =x^3+2x^2-6x^2-12x+4x+8

  =(x^3+2x^2)-(6x^2+12x)+(4x+8)

  =x^2(x+2)-6x(x+2)+4(x+2)

  =(x+2)(x^2-6x+4)

  b) x^2(x^2-4)-x^2+4

  =x^2(x^2-4)-(x^2-4)

  =(x^2-4)(x^2-1)

  =(x-2)(x+2)(x-1)(x+1)

   

  Trả lời

Viết một bình luận