1 vật được treo vào 1 lực kế để đo lực theo phương thẳng đứng. Khi vật ở trong ko khí lực kế chỉ 2,1 N.Nếu vật chìm trong dầu lực kế chỉ 1,94N.biết tr

Photo of author

By Cora

1 vật được treo vào 1 lực kế để đo lực theo phương thẳng đứng. Khi vật ở trong ko khí lực kế chỉ 2,1 N.Nếu vật chìm trong dầu lực kế chỉ 1,94N.biết trong lượng riêng của dầu là 8 000N/m3
a) Tính lực đẩy acsimet của dầu tác dụng lên vật
b) tính thể tích và khối lượng riêng của vật
tóm tắt và giải chi tiết dùm mình!!
Leave a Comment