1. Cho x và y là hai đại lượng tỉ lệ nghịch với nhau và khi x=7 thì y=-10 a) Tìm hệ số tỉ lệ. b) Hãy biểu diễn y theo y c) Tính giá trị của y khi x=-5

1. Cho x và y là hai đại lượng tỉ ...

Read more

Từ S,KCl,Al2O3 và H2O hãy điều chế KOH,KClO3,AlCl3 ,phèn đơn,phèn kép?

Từ S,KCl,Al2O3 và H2O hãy điều chế KOH,KClO3,AlCl3 ,phèn đơn,phèn ...

Read more

choose the word or phrase that best completes each sentence 1.come away from here, or you will – hurt a. get b.turn c.become d.

choose the word or phrase that best completes each sentence ...

Read more

Give the correct form of verbs in bracket. 1. She (live)=-… on Tran Phu street. 2. My sisters can (play)==-..

Give the correct form of verbs in bracket. 1. She ...

Read more

Tìm 5 cặp từ trái nghĩa về a) Danh từ b) Tính từ c) Động từ

Tìm 5 cặp từ trái nghĩa về a) Danh từ ...

Read more

giới thiệu các hiện tượng liên quan đến quán tính

giới thiệu các hiện tượng liên quan đến quán tính

Read more

Fe3O4+H2->……. Al2O3 +H2->…… CuO +H2->…… Na2O +H2->……

Fe3O4+H2->……. Al2O3 +H2->…… CuO +H2->…… Na2O +H2->……

Read more

c/m 2^2^6n+2 +3 chia hết cho 19 dải kiểu đồng dư thức

c/m 2^2^6n+2 +3 chia hết cho 19 dải kiểu đồng ...

Read more

Viết một bài văn nghị luận ngắn vè uống nước nhớ nguồn

Viết một bài văn nghị luận ngắn vè uống nước ...

Read more

Câu 1 : a ) x ² ( x – 2x ³ ) b ) ( x ² + 1 ) ( 5x – x ) c ) ( x – 2 ) ( x ² + 3x – 4 ) d ) ( x – 2 ) ( x – x ² + 4 )

Câu 1 : a ) x ² ( x – ...

Read more