1. vì sao bộ rễ cây thường ăn sâu, lan rộng, số lượng rễ con nhiều? 2. vì sao phải thu hoặc các cây có rễ củ trước khi chúng ra hoa?

Photo of author

By Isabelle

1. vì sao bộ rễ cây thường ăn sâu, lan rộng, số lượng rễ con nhiều?
2. vì sao phải thu hoặc các cây có rễ củ trước khi chúng ra hoa?
Leave a Comment