1. We need some chairs_________ the kitchen. A. with B. for C. at D. on 2.My bedroom is small but it has a ________ window. A. big B. small

Photo of author

By Savannah

1. We need some chairs_________ the kitchen.
A. with B. for C. at D. on
2.My bedroom is small but it has a ________ window.
A. big B. small C. interesting D. old
3. _________ there any furniture _________ your new living room?
A. Is – in B. Is – at C. Are – in D. Are – on

0 bình luận về “1. We need some chairs_________ the kitchen. A. with B. for C. at D. on 2.My bedroom is small but it has a ________ window. A. big B. small”

 1. 1. We need some chairs_________ the kitchen.

  A. with

  B. for

  C. at

  D. on

  2.My bedroom is small but it has a ________ window.

  A. big

  B. small

  C. interesting

  D. old

  3. _________ there any furniture _________ your new living room?

  A. Is – in

  B. Is – at

  C. Are – in

  D. Are – on

  Chúc học tốt!!!

 2. @nguyenngoclananhpt

  1. We need some chairs_________ the kitchen.

  A. with B. for C. at D. on

  Giaỉ thích:  dùng giới từ on với the

  2.My bedroom is small but it has a ________ window.

  A. big B. small C. interesting D. old

  Giaỉ thích: a dùng với phụ âm, but chỉ sự đôi lập nên chọn A

  3. _________ there any furniture _________ your new living room?

  A. Is – in B. Is – at C. Are – in D. Are – on

  Giaỉ thích:  furniture là danh từ ko đếm được dùng is

Viết một bình luận