x = 1-y/2+y ( phải là số nguyên ) mình làm đến đây rồi làm nốt hộ ak

Photo of author

By Jade

x = 1-y/2+y ( phải là số nguyên ) mình làm đến đây rồi làm nốt hộ ak
Viết một bình luận