(100.x-10).(6+x)=0 (6.x+12).(15-5.x)=0 x.(x+7)-15.(x+7)=0

Photo of author

By Reagan

(100.x-10).(6+x)=0
(6.x+12).(15-5.x)=0
x.(x+7)-15.(x+7)=0
Viết một bình luận