105,6 –x=29,04 X. 2,8+ x. 5,2= 48 x÷7=4,5 ×3 x.12,25 –x+x.2,75=1050

Photo of author

By Claire

105,6 –x=29,04
X. 2,8+ x. 5,2= 48
x÷7=4,5 ×3
x.12,25 –x+x.2,75=1050
Viết một bình luận