√125 + ( 20 √300 – 15 √675 + 5 √75 ) : √15 ( Đừng làm tắt nha)

Photo of author

By Jasmine

√125 + ( 20 √300 – 15 √675 + 5 √75 ) : √15 ( Đừng làm tắt nha)
Viết một bình luận