16.Một người đi xe đạp trên quãng đường AB.Nửa quãng đường đầu đi với tốc độ 12km/h, nửa quãng đường còn lại đi với tốc độ 18km/h.Tính tốc độ trung bì

By Camila

16.Một người đi xe đạp trên quãng đường AB.Nửa quãng đường đầu đi với tốc độ 12km/h, nửa quãng đường còn lại đi với tốc độ 18km/h.Tính tốc độ trung bình của người đó đi cả quãng đường AB.
17Một đi xe máy trên quãng đường AB. Nửa quãng đường đầu đi với tốc độ 6km/h, nửa quãng đường còn lại đi với tốc độ v2.Biết tốc độ trung bình của người đó di cả quãng đường AB là 24km/h. Tính V2?

0 bình luận về “16.Một người đi xe đạp trên quãng đường AB.Nửa quãng đường đầu đi với tốc độ 12km/h, nửa quãng đường còn lại đi với tốc độ 18km/h.Tính tốc độ trung bì”

 1. Đáp án:

  Bài 17: Gọi mỗi nửa đoạn đường có độ dài là \(s\)

  Thời gian vật đi nửa quãng đường đầu là \({t_1} = \dfrac{s}{{{v_1}}}\)

  Thời gian vật đi nửa quãng đường sau là \({t_2} = \dfrac{s}{{{v_2}}}\)

  Vận tốc trung bình trên cả quãng đường là \({v_{tb}} = \dfrac{{{s_1} + {s_2}}}{{{t_1} + {t_2}}} = \dfrac{{s + s}}{{\dfrac{s}{{{v_1}}} + \dfrac{s}{{{v_2}}}}} = \dfrac{{1 + 1}}{{\dfrac{1}{{{v_1}}} + \dfrac{1}{{{v_2}}}}} = 24 \Rightarrow {v_2} = \)

  Trả lời
 2. CHÚC BẠN HỌC TỐT !!!!!!!!!!

  Đáp án:

  $16. v_{tb} = 14,4 (km/h)$

  $17.$ Không có giá trị $v_2$

  Giải thích các bước giải:

  Bài 16:

  CHÚC BẠN HỌC TỐT !!!!!!!!!!

  Đáp án:

  $v_2 = 36 km/h$

  Giải thích các bước giải:

  Thời gian người đi xe đạp đi hết nửa đoạn đường đầu là:

        $t_1 = \dfrac{\dfrac{S}{2}}{v_1} = \dfrac{S}{2v_1} (h)$

  Thời gian người đi xe đạp đi hết nửa đoạn đường sau là:

        $t_2 = \dfrac{\dfrac{S}{2}}{v_2} = \dfrac{S}{2v_2} (h)$

  Thời gian người đi xe đạp đi hết quãng đường S là:

        $t = t_1 + t_2 = \dfrac{S}{2v_1} + \dfrac{S}{2v_2}$

            $= \dfrac{S(v_1 + v_2)}{2v_1.v_2} (h)$

  Vận tốc trung bình của trên cả quãng đường S là:

        $v_{tb} = \dfrac{S}{t} = \dfrac{S}{\dfrac{S(v_1 + v_2)}{2v_1.v_2}}$

                $= \dfrac{2v_1.v_2}{v_1 + v_2} = \dfrac{24v_2}{12 + v_2}$

                $= \dfrac{2.12.18}{12 + 18} = 14,4 (km/h)$

  Vậy $v_{tb} = 14,4 km/h.$

  Bài 17:

  Thời gian người đi xe đạp đi hết nửa đoạn đường đầu là:

        $t_1 = \dfrac{\dfrac{S}{2}}{v_1} = \dfrac{S}{2v_1} (h)$

  Thời gian người đi xe đạp đi hết nửa đoạn đường sau là:

        $t_2 = \dfrac{\dfrac{S}{2}}{v_2} = \dfrac{S}{2v_2} (h)$

  Thời gian người đi xe đạp đi hết quãng đường S là:

        $t = t_1 + t_2 = \dfrac{S}{2v_1} + \dfrac{S}{2v_2}$

            $= \dfrac{S(v_1 + v_2)}{2v_1.v_2} (h)$

  Vận tốc trung bình của trên cả quãng đường S là:

        $v_{tb} = \dfrac{S}{t} = \dfrac{S}{\dfrac{S(v_1 + v_2)}{2v_1.v_2}}$

                $= \dfrac{2v_1.v_2}{v_1 + v_2} = \dfrac{12v_2}{6 + v_2} (h)$

  Mà $v_{tb} = 24 (km/h)$

  $⇔ \dfrac{12v_2}{6 + v_2} = 24$

  $⇔ \dfrac{12v_2}{24} = 6 + v_2$

  $⇔ 0,5v_2 = 6 + v_2$

  $⇔ – 0,5v_2 = 6$

  $⇔$ Không có giá trị $v_2$

  Trả lời

Viết một bình luận